$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Uvod u algoritme / Osnovni algoritmi sortiranja

Osnovni algoritmi sortiranja

  • Dozvoljeno polaganje
  • Osnovni
  • Nema
  • BubbleBee tim
  • 4/17/2013

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa algoritmima za sortiranje niza elemenata. Pod sortiranjem mislimo na raspoređivanje elemenata u redosled po nekom kriterijumu, npr. u neopadajućem poretku po vrednosti elementa. Sortiranje je važan pojam, jer je često lakše manipulisati podacima ukoliko su oni sortiranje po nekom kriterijumu. U prvom nivou kursa ćemo se upoznati sa najjednostavnijim algoritmima za sortiranje i videćemo kako se koriste već ugrađeni algoritmi koji sortiraju niz podataka. Na drugom nivou kursa moći ćete da naučite komplikovanije i vremenski efikasnije algoritme za soritranje.