$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Uvod u algoritme / Strukture podataka 1

Strukture podataka 1

  • Dozvoljeno polaganje
  • Osnovni++
  • Nema
  • Demjan Grubić
  • 10/9/2013

U lekciji "Osnovne strukture podataka" ste se upoznali sa nizovima, matricama, stringovima, celobrojnim i realnim brojevima, logickim promenljivima, itd. Ovde će pre svega biti reči o pokazivačima, tj. o promenljivama koje pokazuju na neki objekat. I kako uz pomoć pokazivača da se naprave liste, te neke primere upotrebe listi. Dalju upotrebu listi ćete naći kod predstavljanja grafova.

U drugom delu lekcije će biti reči o stack-u i o queue-u, kako se implementiraju preko nizova, odnosno listi. I videćemo neke primere gde se mogu upotrebiti. U daljim lekcijama ćete videti primenu queue-u kod "pretraživanja u širinu", dok se stack na primer može koristiti pri iterativnoj simulaciji rekurzije.