$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Priručnik za početnike (C++) / Pokreni svoj prvi program

Pokreni svoj prvi program

  • Dozvoljeno polaganje
  • Lekcije
  • Nema
  • Teo
  • 7/23/2015

U ovoj lekciji ćemo napisati prvi C++ program i upoznati se sa alatima za razvoj softvera. Za to nam je potrebno integrisano okruženje za razvoj programa (eng. IDE - integrated development environment) na jeziku C++. Takvo okruženje sadrži u sebi uređivač/editor teksta, prevodilac, alate za otkrivanje grešaka, alat za rukovanje razvojem velikih programskih sistema i još neke druge alate koji čine rad udobnijim. Postoji više različitih razvojnih okruženja i evo da pomenemo neke koji se mogu naći na tri najpoznatija operativna sistema Windows\OS X\Linux:

CodeBlocks - http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/introduction/codeblocks/ 

NetBeans - https://netbeans.org/kb/docs/cnd/quickstart.html

Eclipse - http://www.math.ucla.edu/~anderson/UsingEclipseCPP/index.html

Mi smo u ovom kursu odabrali da koristimo Visual Studio koji postoji samo na Windows platformi i svi primeri će biti rađeni u tom razvojnom okruženju. Ukoliko više želite da koristite neko drugo okruženje ili ne koristite Windows OS možete instalirati neko od gore pomenutih okruženja, koja podržavaju slične funkcije kao i Visual Studio (pogotovo za one funkcije koje su potrebne početnicima) i objašnjena koja slede u kursu ćete lako primeniti i u tim okruženjima.

(Tekst koji sledi je preuzet sa http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/introduction/visualstudio/ i http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/program_structure/ i preveden i adaptiran za potrebe kursa)

 

Visual Studio Express

Visual Studio Express for Windows Desktop je okruženje za razvoj softvera kompanije Microsoft, koje integriše razvojni interfejs i sve potrebne alate za kompajliranje (prevođenje) različitih programskih jezika. On predstavlja ograničenu i besplatnu verziju programa Visual Studio i može se preuzeti na adresi:

http://www.microsoft.com/express/

Obrati pažnju da Visual Studio Express dolazi u nekoliko različitih verzija. Verzija koju ćemo mi koristiti se zove Express for Windows Desktop (dakle ne ni Express for Web ni Express for Windows).

Instalacija

Pokreni EXE fajl instalacije (ukoliko imaš ISO fajl, otvori ga i pokreni EXE koji je u njemu). Zatim prati instrukcije instalacionog programa. Za detaljnija uputstva o instalaciji pogledaj video "How to Install Visual Studio Express

2013 for Windows Desktop" https://www.youtube.com/watch?v=BdA-WVvqu-Y

Ukoliko želiš što pre da pokreneš svoj prvi program sledeći deo,  u kome se objašnjava kako se podešava projekat za razvoj programa, možeš da preskočiš (pa mu se vrati kad budeš pravila/pravio svoj samostalni projekat/program) i

direktno predješ na deo Pokretanje programa. Prethodno preuzmi ceo Hello World! Projekat sa linka koji sledi, otpakuj projekat I pokreni fajl Hello World.sln (otvoriće ti se podešen projekat sa napisanim programom).

Link za download Hello World! projekta.

Konzolna aplikacija

Visual Studio Express može da se koristi za pravljenje različitih tipova aplikacija. U ovom kursu mi ćemo kompajlirati i pokretati konzolne aplikacije. Konzolne aplikacije su programi koji imaju samo tekstualnu interakciju sa korisnikom,

dakle samo uz upotrebu tastature i ekrana. Ovo se razlikuje od GUI (Graphical User Interface - grafički korisnički interfejs) aplikacija koje podržavaju upotrebu miša ili nekog drugog uređaja za prikazivanje. Da bi se prevela (kompajlirala) i izvršila jednostavna konzolna aplikacija u Visual Studio Express-u uradi sledeće:

File -> New Project...


 

Kada se otvori novi prozor na njegovoj levoj strani Templates -> Visual C++. Zatim u centralnom delu izaberi opciju Win32 Console Application:

 

 

Na dnu prozora postoji opcija za davanje imena projektu kao i za izbor lokacije na disku gde će biti smešteni svi fajlovi projekta. Default opcije će poslužiti svrsi, no možeš i da ih promeniš i prilagodiš sve svojim potrebama.

Sada klikni [OK]

Ovo će otvoriti novi prozor pod imenom Win32 Application Wizard:

 

 

Klikni [Next].

 

Ostavi "Console application" selektovano, a u Additional options označi Empty projectOstale opcije nas ne zanimaju ali i ne smetaju. Sada imamo prazan projekat pa bilo lepo da dodamo i neki C++ fajl u njega. Da bismo to uradili u okviru dela Solution Explorer (koji se nalazi sa desne strane na slici ispod), potražite gde piše Source Files u okviru vaše aplikacije i uradite sledeće:

Right-click -> Add -> New Item...


 

Sada dodaj novi C++ fajl:

 

 

Možeš dati bilo koje ime fajlu sa .cpp ekstenzijom, kao na primer mojProgram.cpp. Nakon klika na Add dugme, glavni prozor će prikazati editor u kome možeš početi da pišeš svoj prvi C++ program. Napiši sledeće u editor: 

1

2

3

4

5

6

7

// moj prvi C++ program

#include <iostream>

 

int main()

{

  std::cout << "Hello World!";

}

Hello World!

 

Pokretanje programa

Da bi kompajlirao i pokrenuo ovu aplikaciju jednostavno pritisni na tastaturi Ctrl+F5. Možeš dalje da menjaš ovaj fajl koliko god želiš i koliko god ima potrebe. Okruženje je na početku podešeno da svaki put kada pokreneš izvršavanje programa, automatski sačuva (snimi) promene i kompajlira najnoviju verziju programa.